Kautusang Pambayan na Sinususugan ang Kautusang Pambayan Bilang 02 Serye 1997 o ang “Calauan Comprehensive Traffic Ordinance” Artikulo V, Seksiyon 5 at 6, Artikulo VI, Seksiyon 12.